Willem Boogman

composer
words

Willem Boogman, including 5 poems by M. Vasalis

duration

65 minutes

scoring

6S 5A 5T 5B

commissioned by

Nederlands Kamerkoor

dedicated to

Henk Boogman jr.

premiere

February 20, 2010
ZaterdagMatinee
Concertgebouw, Amsterdam

Nederlands Kamerkoor
Klaas Stok - conductor

buy the score

>>

La Passione della Parola

for 21-voice mixed choir | voor 21-stemmig gemengd koor
(2000-2003/2004)
Stacks Image 7

audio

1. EXODOS from Part I [6:36]
00:00
/
00:00
2. RESURRECTION from Part II [8:43]
00:00
/
00:00
3. MANIFESTATION from Part III [10:42]
00:00
/
00:00
4. SACRIFICE from Part IV [6:50]
00:00
/
00:00
5. TRANSITION from Part V [6:36]
00:00
/
00:00
6. SURRENDER - Part VI [7:13]
00:00
/
00:00
First performance by Nederlands Kamerkoor & Klaas Stok - conductor
Live recording (from the original score, first edition), February 20, 2010, ZaterdagMatinee (mp3)
Concertgebouw, Amsterdam

contents

inhoud

I EXODOS
The expulsion into the wilderness. The Fate.
 • Songs of Vasalis I : ›Mijn hart lag uitgespannen als de dageraad,‹ [›My heart lay spread out like the dawn‹]
score-sample of Exodos score sample
I EXODOS
De verdrijving in de woestijn. Het Lot.
 • Vasalislied I : ›Mijn hart lag uitgespannen als de dageraad,‹

II RESURRECTION
The resurrection from a ›graveless yesteryear‹. The Call.
 • Songs of Vasalis II : ›Diep van mijzelf en van mijn zang vervreemd‹ [›Profoundly alienated from myself and my song‹]
La Passione della Parola-sample from part II score sample
II OPSTANDING
Het opstaan uit een ›grafloos weleer‹. De Roep.
 • Vasalislied II : ›Diep van mijzelf en van mijn zang vervreemd‹
III MANIFESTATION
The Word is the trace. The Element.
 • Songs of Vasalis III : ›Weer wordt het alles anders,‹ [›Again it all becomes different,‹]
La Passione della Parola-sample from part III score sample
III OPTREDEN
Het Woord is het spoor. Het Element.
 • Vasalislied III : ›Weer wordt het alles anders,‹

* * *
(Intermezzo)

IV SACRIFICE
From the age-old altar rises up ›smoke‹ of words. The Dimensions.
 • Songs of Vasalis IV : Daphne
La Passione della Parola-sample of part iv score sample
IV OFFER
Van het eeuwenoude altaar stijgt ›rook‹ van woorden op. De Dimensies.
 • Vasalislied IV : Daphne


V TRANSITION
 • Songs of Vasalls V : Aan het verre lief
La Passione della Parola, sample of part V score sample
V OVERGANG
 • Vasalislied V : Aan het verre lief
VI SURRENDER
Beacon of light in the dark expanses. The Reach.
La Passione della Parola, sample of part VI score sample

see for more samples: Five Songs of Vasalis
VI OVERGAVE
Lichtbaken in de wijdte. Het Bereik.


zie voor meer samples: Vijf Vasalis-liederen

synopsis

La Passione della Parola-synopsis (in Dutch and English)

revision history

April 2010
 • corrections were made
 • the readability of certain text characters was improved
 • small changes in the music
 • extra performance material is available to avoid awkward page turns

revisie overzicht

April 2010
 • correcties zijn uitgevoerd
 • de leesbaarheid van sommige tekstletters is verbeterd
 • kleine wijzigingen in de muziek
 • extra uitvoeringsmateriaal is beschikbaar om lastige omslagpunten te vermijden

program notes

On 7 January 1998 I had a very special conversation with the then artistic director of the Nederlands Kamerkoor, Ivar Munk, which resulted in the programming of my work Die Rose and a commission for a new choral work for the millennium celebration in the year 2000.
In the end the composition of La Passione della Parola required far more time than I had envisaged. Lasting a full hour and consisting of several sections, the ›Passion of the Word‹ took on the scale and structure of a classical Passion.

The beginning
The millennium celebration refers to the year zero, to the beginning of a new calendar, but above all to the making of a new start in the midst of all kinds of already existing traditions, such as the Jewish Faith and the Ancient Greek and Roman cultures. In any case the Christian tradition lays claim to a beginning that is constantly renewing itself. La Passione della Parola is about the making of a beginning.

The Word
No new beginning without an absolute moment, as is so aptly expressed in St. John’s verse: »In the beginning was the Word« – with a capital letter. Without this Word »was not anything made that was made. In the Word was life.« (John 1:3-4)
The Word lives, suffering in profound forlornness, because It desires and strives after Its lofty purpose, which consists of the eternal union with God. Dying and the return to this life complete the movement of the Word that belongs with a constantly renewed beginning.
This pattern forms the content of La Passione della Parola, with the qualification that for me the union with God is not a matter of faith, and that I cannot read the term ›Word‹ without thinking of all possible words that possess the poetic potential of being ›the Word‹ – even if only once.
In other words, the beginning of the establishment of meaning, of art, by means of the movement of still unarticulated elements and remains of text, tone, noise and letters, is the theme of La Passione della Parola…

Text and music
The text consists of a network of quotations plus texts of my own, some of which are borrowed from programme notes for other works of mine. Five poems by M. Vasalis have been set to music in their entirety, and serve as hinge points between the six sections. As the Five Songs of Vasalis they are published separately by Donemus, Amsterdam.
In the musical sense this network materialised because La Passione della Parola moves between remembered and elementary, rotating music. There are references to the sections of the Mass and to the Passion music of Bach.
The texts are very light in nature, packed with events, motifs, tracks, traces, resonances and overtones, and form the ›narrow‹ space that my music occupies. It’s a very tight fit.

Only he who in his narrowness counted the elements
(-) makes the final sound (-)
Lucebert, ›the end‹ from the collection: van de afgrond en de luchtmens (1953)

(translation: Robert Coupe)

toelichting

Op 7 januari 1998 had ik een bijzonder gesprek met de toenmalige artistiek leider van het Nederlands Kamerkoor, Ivar Munk, met als resultaat de programmering van Die Rose en een opdracht voor een nieuw koorwerk voor de millenniumviering van het jaar 2000.
Uiteindelijk nam het componeren van La Passione della Parola veel meer tijd in beslag dan gepland en werd het - met grote onderbrekingen - in 2004 voltooid. Met een tijdsduur van een vol uur en bestaande uit meerdere delen kreeg De ›Passie van het Woord‹ de omvang en structuur van een klassieke passie.

Het begin
De millenniumviering verwijst naar het jaar nul, naar een begin van een kalendertijd, maar vooral naar het maken van een nieuw begin temidden van allerlei reeds bestaande tradities zoals het Joodse geloof en de oud-Griekse en Romeinse cultuur. In ieder geval claimt de Christelijke traditie een begin dat zich steeds weer vernieuwt. La Passione della Parola gaat over het maken van een begin.

Het Woord
Geen nieuw begin zonder absoluut moment, zoals treffend verwoord in het vers van Johannes: »In het begin was het Woord« - met een hoofdletter. Zonder dit Woord »is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven.« (Joh 1:3-4)
Het Woord leeft, lijdt in diepe verlorenheid want verlangt en streeft naar Zijn hoge bestemming die bestaat in de eeuwige vereniging met God. Sterven en de terugkeer in dit leven completeren de beweging van het Woord die hoort bij een steeds vernieuwd begin.
Dit stramien vormt de inhoud van La Passione della Parola, met de aantekening dat de vereniging met God voor mij geen geloofsbetekenis heeft en ik de term ›Woord‹ niet kan lezen zonder te denken aan alle mogelijke woorden die de dichterlijke potentie hebben ›het Woord‹ te zijn - al was het maar één keer.
Het begin van het stichten van betekenis, van kunst, uit de beweging van nog ongearticuleerde elementen en resten tekst, toon, ruis en letters is met andere woorden het thema van La Passione della Parola…

Tekst en muziek
De tekst bestaat uit een netwerk van citaten en eigen teksten, die voor een deel bestaan uit citaten uit programmatoelichtingen van eigen werk. Vijf gedichten van M. Vasalis zijn volledig op muziek gezet en dienen als scharnierpunten tussen de zes delen. Deze Vijf Vasalis-liederen zijn apart uitgegeven bij Donemus, Amsterdam.
Muzikaal gezien is dit netwerk gematerialiseerd doordat La Passione della Parola zich beweegt tussen herinnerde en elementaire, roterende muziek. Er zijn referenties naar de delen van de mis en naar Bachs passiemuziek.
De teksten zijn heel licht van aard, vol gebeurtenissen, motieven, sporen, resonanties en boventonen en vormen de ›smalle‹ ruimtes voor mijn muziek, en dat luisterde heel nauw.

alleen die in zijn engte de elementen telde
(-) geeft het laatste geluid (-)
Lucebert, ›het einde‹ uit: van de afgrond en de luchtmens (1953)

scoring

Choir I consists of ›tutti‹ singers. The sopranos can be subdivided into two groups: S1 and S2 (the higher voices from which S1 is a high soprano) and S3 and S4 (slightly lower sopranos). S5 is a soloist and should have a good low register as well as a good high register. The altos may be mezzo-sopranos, but A3 should have quite a good low register. T3 is a high tenor, T2 and T5 may be ›lower‹ than T1 and T4. A few ›basses‹ may have voices approaching a baritone range, but B4 must be a true low bass and B3 flexible baritone. Choir II consists of singers accustomed to performing as soloists (S5, A4, T3 and B3). Choir III consists of a harmonious, flexible quintet.

setup & use of the voice

pdf click here to see the Setup & Use of the Voice
The set-up must be followed (setup score) in order for the music to be heard optimally by the audience (the rotations of sound and the various groups). This means that the performance requires a wide stage or performance space. If the choir were to stretch out in a single line, the distance from S1 to S6 would be at least 16 metres. A slightly curved line (see score) is ideal. Should the choir stand in a semicircle, the distance between S1 and S6 would be approximately 8.5 m. Such a formation is less than ideal, because the outside singers would then sing more towards the centre of the circle, rather than in the direction of the audience. The stage must therefore be a minimum of 8.5 m wide and ideally at least 16 m wide.

performance material

This score is available in two sizes: A3 (original) and B4.
It is suggested to order the material for the choir on B4-format and the conductor’s score on A3-format.

For Alto 4, Part I, Lied I, a separate, loose-leaf performance score is available to avoid awkward page turns. Four pages on B4 paper, landscape.

For S1-4, A1-3, T1-2, B1-2 and B3-4, Part III, Lied III, an extract of the pages 123-128 is available to avoid page turns. Loose-leaf page, optionally on A3 or B4 paper, portrait.